• RODO

Drogi Kliencie,
w związku z wejściem w życie w dniu 25.05.2018 roku przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie
Danych), zwane dalej RODO, przygotowaliśmy informacje o tym, kto odpowiada za bezpieczeństwo Państwa danych, w
jakim celu są one przetwarzane oraz w jaki sposób mogą Państwo nimi zarządzać.
1. Administrator danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest i będzie SKYSEBA-MOTO Sebastian Żebranowicz z siedzibą w
Międzyrzecze Górne 43-392, Międzyrzecze Górne 479, NIP: 5471804692 (dalej: SKYSEBA).
Możecie się z nami skontaktować w następujący sposób:
- listownie na adres: 43-392 Międzyrzecze Górne 479, z dopiskiem „Dane osobowe”
- mailowo: biuro@skyseba.pl
2. Inspektor ochrony danych osobowych
SKYSEBA nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. W przypadku jego wyznaczenia informacja będzie dostępna na
naszej stronie internetowej www.skyseba.pl
3. Skąd mamy Państwa dane osobowe
SKYSEBA pozyskuje dane:
a) bezpośrednio od Państwa
b) ze źródeł publicznie dostępnych, jak: Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, Baza
internetowa REGON, VIES, Google czy innych podobnych źródeł.
4. Cele przetwarzania Państwa danych osobowych
SKYSEBA przetwarza Państwa dane osobowe w jednym lub więcej spośród poniższych celów:
a) realizacji działań wykonywanych na Państwa żądanie przed zawarciem umowy,
b) zawarcia i wykonania umowy, którą zawarli Państwo z SKYSEBA,
c) wykonania umowy zawartej z SKYSEBA na Państwa rzecz jako osoby trzeciej (art. 393 Kodeksu cywilnego), gdy
stroną umowy jest inny podmiot,
d) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na SKYSEBA, np. wystawienia faktury, paragonu,
e) założenia i administrowania Państwa konta na sklepie internetowym zintegrowanego z systemami informatycznymi
i księgowymi SKYSEBA,
f) marketingowych produktów i usług SKYSEBA, w tym konkursów i akcji promocyjnych, ofert handlowych
wysyłanych drogą elektroniczną (newsletter),
g) windykacji należności,
h) obsługi reklamacji,
i) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na SKYSEBA;
j) realizacji umów zawartych z klientami SKYSEBA;
k) realizacji uzasadnionego interesu SKYSEBA, w tym w szczególności zabezpieczenia osób i mienia na terenie
należącym do SKYSEBA oraz ochrony prawnych interesów SKYSEBA
l) Udzielania informacji drogą telefoniczną i mailową.
Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych zgodnie z jednym lub kilkoma z
wymienionych powyżej celami, prosimy o kontakt z nami drogą mailową lub listowną (patrz pkt. 1).
5. Na jakiej podstawie będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe
Podstawą przetwarzania danych osobowych przez SKYSEBA jest, w zależności od wykonywanych czynności:
a) zawarcie i wykonanie umowy z SKYSEBA,
b) wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na SKYSEBA,
c) prawnie uzasadniony interes SKYSEBA (w tym działania lub wykonanie umowy zawartej z SKYSEBA na Państwa
rzecz jako osoby trzeciej, gdy stroną umowy jest inny podmiot),
d) wyrażona przez Państwa zgoda.
6. Czy mają Państwo obowiązek podać dane osobowe?
W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych następuje w celu wykonania umowy z SKYSEBA, podanie przez Państwa
danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do zawarcia i
wykonania umowy. W przypadku niepodania danych osobowych umowa nie będzie zawarta. Podanie danych niezbędnych
do wystawienia faktury jest obowiązkiem ustawowym i wynika z Ustawy o podatku od towarów i usług. W pozostałym
zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym lub umownym oraz nie stanowi
warunku zawarcia umowy.
7. Okres przechowywania Państwa danych osobowych
SKYSEBA będzie przechowywać Państwa dane osobowe do czasu wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie danych
osobowych. Ponadto usuniemy Państwa dane osobowe, mimo braku wycofania zgody, jeżeli Państwo będziecie nieaktywni
przez okres 5 lat, tzn. przez 5 lat nie zalogujecie się Państwo na stronie naszego sklepu internetowego i żadnym z naszych
obecnych i przyszłych serwisów internetowych , nie weźmiecie udziału w żadnym konkursie ani nie skorzystacie z żadnej
akcji promocyjnej zorganizowanej przez SKYSEBA, lub nie zareagujecie na żadną z naszych wiadomości marketingowych,
oraz nie dokonacie żadnych zakupów w SKYSEBA.
W przypadku, gdy w okresie przechowywania danych ujawnione zostanie zdarzenie uzasadniające przekazanie danych
podmiotom o których mowa w pkt 8 lit d, lub zaistnieje zdarzenie zagrażające mieniu lub bezpieczeństwu osób na terenie
monitorowanym, dane osobowe będą przechowywane do zakończenia właściwych postępowań.
W przypadku gdy w okresie przechowywania danych ujawnione zostanie zdarzenie powodujące powstanie jakiegokolwiek
roszczenia – dane będą przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z danego zdarzenia.
8. Odbiorcy Państwa danych osobowych
Państwa dane osobowe będziemy przekazywać:
a) innym firmom, spółkom z nami współpracującymi w celu realizacji Państwa umowy z nami zawartej
b) dostawcom SKYSEBA, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, zgodnie z klauzulami
ochrony danych osobowych
c) firmom, agencjom organizującym w naszym imieniu konkursy, akcje promocyjne. Takie podmioty przetwarzają
Państwa dane tylko i wyłącznie na podstawie umowy z SKYSEBA.
d) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy
publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
e) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem Danych Osobowych
przetwarzają dane osobowe w tym w szczególności: firmy prowadzące działalność w zakresie obsługi księgowej,
prawnej, informatycznej, archiwacji dokumentów, firmy kurierskie, transportowe, zapewniające dostęp do poczty
mailowej, operatorzy pocztowi.
9. Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
a) - prawo do wycofania zgody / umowy
b) - prawo dostępu do Państwa danych osobowych
c) - prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych
d) - prawo żądania usunięcia Państwa danych osobowych
e) - prawo żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych
f) - prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Państwa danych osobowych w
powszechnie używanym formacie informatycznym. Możecie Państwo przesłać te dane innemu administratorowi
danych lub zażądać, abyśmy przesłali Państwa dane do innego administratora danych osobowych. Jednakże
wykonamy Państwa żądanie tylko wówczas, gdy będzie to możliwe technicznie.
Aby skorzystać z powyższych praw, proszę o kontakt z nami drogą mailową lub listowną (patrz pkt. 1).
Jednocześnie informuję, że niektóre prawa, o których mowa wyżej, mogą nie mieć zastosowania lub mogą być ograniczone
na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE lub przepisów szczególnych.
10. Prawo wycofania zgody
Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody / umowy zawartej z SKYSEBA. W związku z tym macie Państwo
pełne prawo na wycofanie zgody / umowy w dowolnym momencie. Nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody / umowy przed jej wycofaniem.
Zgodę / umowę mogą Państwo wycofać poprzez kontakt z nami drogą mailową lub listowną (patrz pkt. 1).
11. Jak nie będziemy przetwarzać Państwa danych osobowych?
Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu (np. profilowaniu), które wywołuje wobec
Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa, niemniej jednak korzystamy z plików cookies
oraz innych systemów rejestrujących ruch na naszych stronach internetowych.
Podane przez Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
12. Gdzie mogą Państwo wnieść skargę na przetwarzanie danych osobowych przez SKYSEBA?
Z dniem 25.05.2018 roku właściwym organem nadzorczym w kwestii ochrony Państwa danych osobowych będzie Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Międzyrzecze Górne, ………………..……….


WNIOSEK O USUNIĘCIE (ZAPOMNIENIE) DANYCH OSOBOWYCH
Z BAZY DANYCH SKYSEBA-MOTO Sebastian Żebranowicz


W związku z brakiem konieczności dalszego przetwarzania moich danych
osobowych wnioskuje o usunięcie (zapomnienie) moich danych osobowych.
Jako podstawę mojego wniosku wskazuje artykuł 17 ust. 1 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.……………………………………………………..
(własnoręczny podpis)